Kushtet e përdorimit

Termat dhe kushtet(Terms and Conditions) për Agimi Company

 

1. Informacioni i Përgjithshëm

1.1. Ky dokument përcakton kushtet dhe kushtet e përdorimit të shërbimeve dhe produkteve të ofruara nga Agimi Company.

1.2. Përdorimi i faqes sonë të internetit, blerja e produkteve tona, ose përdorimi i shërbimeve tona konsiderohet një pranim i këtyre kushteve dhe kushteve.

2. Produktet dhe Shërbimet

2.1. Agimi Company ofron një gamë të gjërë të produkteve të pllakave, sanitari, banjove dhe të ngjashme, siç është përshkruar në faqen tonë të internetit.

2.2. Përshkrimet dhe specifikimet e produkteve dhe shërbimeve mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

3. Blerjet dhe Pagesat

3.1. Të gjitha blerjet duhet të bëhen sipas udhëzimeve dhe kushteve të dhëna në faqen tonë të internetit.

3.2. Agimi Company rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet, taksat dhe kushtet e pagesës pa njoftim paraprak.

4. Transporti dhe Dërgesa

4.1. Produktet do të dërgohen në adresën e specifikuar nga klienti gjatë procesit të blerjes.

4.2. Kostot e transportit dhe afatet e dërgesës mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes së klientit dhe natyrës së produktit.

5. Kushtet e Kthimit dhe Rimbursimit

5.1. Agimi Company ofron një politikë të kthimit dhe rimbursimit për produktet e dëmtuara ose të pasigurta.

5.2. Për detaje mbi kushtet dhe afatet e kthimit, ju lutemi kontaktoni agjentet tane.

6. Mosmarrëveshjet dhe Arbitrazhi

6.1. Mosmarrëveshjet eventuale do të trajtohen në mënyrë miqësore dhe me komunikim me klientin.

6.2. Në rast se nuk arrihet zgjidhja, mosmarrëveshjet do të referohen për arbitrazh sipas legjislacionit vendas.

7. Kushtet e Përdorimit të Faqes së Internetit

7.1. Përdorimi i faqes sonë të internetit rregullohet nga politika e përdorimit të faqes, e cila është e publikuar në faqen tonë të internetit.

7.2. Klientët janë të detyruar të respektojnë këto rregulla dhe kushte gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit.

8. Informacion i Shtesëm

8.1. Çdo informacion i shtesëm mund të gjendet në faqen tonë të internetit ose në dokumentacionin e produktit.

×